Runoa lavalle! -teoshaku | Open call: Poesi på scen! | Open call: Poetry on stage!

Runoa lavalle! -teoshaku

Runo puhuu ja lava elää, tahdomme runoilijat yhdessä muiden taitelijoiden kanssa estradille!

Kirjan talo – Bokens hus ry ja Runoviikko-festivaali sekä yhteistyökumppanit Nuoren Voiman Liitto, Tukkateatteri ja Turun Ylioppilateatteri avaavat teoshaun uudelle, erityisesti näyttämölle suunnitellulle monitaiteiselle runoesitykselle. Teoshaun tavoitteena on saada Runoviikko -festivaalin ohjelmaan yksi runouteen perustuva monitaiteellinen kantaesitys.

Teokselta edellytämme, että:

 • Kyseessä on kantaesitys, joka yhdistää runoutta ja muita taiteenlajeja.
 • Työryhmällä on tekijänoikeudet teoksessa käytettävään materiaaliin.
 • Runoilija tai runoilijat ovat itse osa teoksen työryhmää. Pelkkä käsikirjoitus tai innoitus eivät riitä runoilijan osuudeksi.
 • Esitys on toteutettavissa Turussa Runoviikko-festivaalin aikana 4.11. – 13.11. 2022.
 • Esityksen kesto on 40-60 minuuttia.
 • Esitys hyödyntää ja tuo yhteen sekä lavarunon että teatteritaiteen ilmaisua, esittämisen tapoja, rakenteita ja yleisön kohtaamista.
 • Esitys tulee olla suunniteltu kiertuetoimintaa ajatellen (lavastus ja mahdollinen tekniikka helposti kuljetettavissa ja rakennettavissa).
 • Esityksessä käytettävän runouden täytyy olla työryhmän itse tuottamaa ja/tai työryhmän on varmistettava, että esityksessä käytettävään runouteen on lupa tekijältä.

Runoviikko-festivaali tarjoaa esityksille:

 • Esitystilan kahtena esityspäivänä to 10.11. ja la 12.11.2022 osana Runoviikko -festivaalin muuta ohjelmaa.
 • Esitystila on työryhmän käytössä harjoittelua ja pystytystä varten ma 7.11. alkaen.
 • Esiintymistila tulee olemaan teatterikäyttöön soveltuva näyttämötila. Tarkemmat tekniset tiedot ilmoitetaan valitulle työryhmälle esitystilan varmistuttua.
 • Markkinointia ja viestintää Runoviikon omien kanavien kautta (fmm. festivaalin kotisivut sekä Facebook, Instagram, Youtube).

Kirjan talo tarjoaa työryhmälle ammattitaitoista tukea esityksen tuotantotyöhön, jotta esitys toteutuu sovitusti ja aikataulussa. Kirjan talo on maksaa teoksen suunnittelusta ja kahdesta esityksestä 4000 € apurahan työryhmälle, lisäksi Kirjan talo osallistuu matkakuluihin ja majoitukseen erikseen sovittavalla tavalla ja summalla.

Valitun työryhmän kanssa tehdään esityssopimus Runoviikko-festivaalin osalta vuodelle 2022.

Hakevien työryhmien tulee valmistautua toteuttamaan esitys kahteen kertaan myös vuoden 2023 elokuussa. Teoshaun yhteistyökumppaneina toimivat Turun ylioppilasteatteri, Nuoren Voiman Liitto Helsingistä ja Tukkateatteri Tampereelta. Elokuun 2023 esitykset toteutetaan osana Runokuun ja Tampereen Teatterikesän Off -ohjelmistoa. Näiden esitysten toteuttamiseen työryhmälle on varattu 2000 € apuraha.

Tarkemmat hakuohjeet saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen runoviikko.ry@gmail.com. Teoshakuun osallistutaan palauttamalla hakuohjeen mukainen kirjallinen hakemus Runoviikon sähköpostiin runoviikko.ry@gmail.com viimeistään sunnuntaina 15.5.2022.

Esitettäväksi valikoitunut teos julkistetaan viimeistään 15.8.2022.

 

Svensk översättning:

Open call: Poesi på scen!

Kirjan talo – Bokens hus ry och festivalen Runoviikko söker nu efter en ny, mångkonstlig poesiföreställning specialdesignad för scenen. Syftet med Poesi på scen! är att ha en multikonstnärlig premiär baserad på poesi i Poesiveckans festivalprogram.

Gällande verket förutsätter vi att:

 • Det är en premiär som kombinerar poesi och andra konstformer
 • Poeten eller poeterna själva deltar i föreställningen. Enbart manuskript eller inspiration räcker inte som deltagande från poetens sida.
 • Föreställningen kommer att äga rum i Konstens hus under Runoviikko-festivalen 2022.
 • Föreställningens längd är 40-60 minuter.
 • Föreställningen utnyttjar och för samman både estradpoesins och teaterkonsten uttryck, sätt att uppträda, strukturerna och mötet med publiken.
 • Föreställningen bör utformas med turnéring i åtanke (scener och eventuell teknik ska vara lätt att transportera och bygga).
 • Poesin som används i föreställningen ska produceras av arbetsgruppen själv och/eller arbetsgruppen ska se till att ha författarens tillstånd att använda poesin i föreställningen.

Runoviikko-festivalen erbjuder:

 • Föreställningslokal i Konstens hus tors 10.11.2022 och lör 12.11.2022 som en del av programmet under Runoviikko-festivalen.
 • Möjlighet till en slutlig genomgång/övning i ovanstående lokal.
 • Tillgång till ordinär teaterföreställningsteknik och en tekniker.
 • Marknadsföring och kommunikation genom Runoviikkos egna kanaler (ex. Festivalens webbsidor, Facebook, Instagram och Youtube).

Bokens hus erbjuder arbetsgruppen professionellt stöd för produktionen av föreställningen så att föreställningen sker enligt överenskommelse, enligt tidsplanen och i enlighet med vedertagen praxis. Bokens hus har avsatt 4 000 € i produktionsstöd för planering och genomförande av arbetet, därutöver bidrar Bokens hus med resekostnader och logi enligt överenskommelse, vilket avtalas separat.

Ett föreställningssavtal görs med den utvalda arbetsgruppen gällande Runoviikko-festivalen 2022.

Den sökande arbetsgruppen ska också förbereda sig för att genomföra föreställningen två gånger även i augusti 2023. Poesi på scen!-projektets samarbetspart är Turun ylioppilasteatteri, Nuoren Voiman Liitto från Helsingfors och Tukkateatteri från Tammerfors. Föreställningarna i augusti 2023 kommer att spelas som en del av Runokuu och Tammerfors Teaters Summer Off-program. Ett produktionsbidrag på 2 000 € har avsatts för att arbetsgruppen ska kunna genomföra dessa presentationer.

För mer detaljerade ansökningsanvisningar, skicka ett e-postmeddelande till runoviikko.ry@gmail.com. För att delta i Poesi på scen! skickar du den skriftliga ansökan enligt ansökningskriterierna till Runoviikkos e-post runoviikko.ry@gmail.com senast söndagen den 15 maj 2022.

Det verk som valts ut för framförande publiceras senast den 15 augusti 2022.

 

English translation:

Open call: Poetry on stage!

Kirjan talo – Bokens hus ry and the Runoviikko festival are now looking for a new, interdisciplinary poetry performance specially designed for the stage. The purpose of the open call is to have an interdisciplinary premiere based on poetry in Runoviikko’s festival program.

Regarding the production, we require:

 • It is a premiere that combines poetry and other art forms.
 • The poet or poets themselves participate in the performance. Manuscripts or inspiration alone are not enough participation by the poet.
 • The performance will take place in Taiteen talo during the Runoviikko Festival 2022.
 • The duration of the performance is 40-60 minutes.
 • The performance uses and brings together both performance poetry’s and theater’s expressions, ways of performing, structures and audience interaction.
 • The performance should be designed with touring in mind (stages and any technology should be easy to transport and build).
 • Poetry used in the performance must be produced by the team itself and/or the team must ensure that they have permission to use the author’s poetry in the performance.

The Runoviikko festival offers:

 • Performance space in Taiteen talo on Thursday 10.11.2022 and Saturday 12.11.2022 as part of the program during the Runoviikko festival.
 • Opportunity for a final review/practice in the above mentioned space.
 • Access to standard theater performance technology and a technician.
 • Marketing and communication through Runoviikko’s own channels (e.g. the festival’s websites, Facebook, Instagram and Youtube).

Kirjan talo offers the team professional support for the production of the performance so that the performance is executed according to the agreement, according to the schedule and in accordance with accepted practices. Kirjan talo has set aside € 4,000 in production support for planning and implementation of the work, in addition, Kirjan talo contributes with travel costs and accommodation according to agreements, which are negotiated separately.

A performance agreement is made with the selected team regarding the Runoviikko festival 2022.

The applicant team will also prepare to carry out the performance twice in August 2023. The poetry on stage! collaborators are Turun ylioppilasteatteri, Nuoren Voiman Liitto from Helsinki and Tukkateatteri from Tampere. The performances in August 2023 will be played as a part of Runokuu and Tampere Theatre’s Summer Off program. A production grant of € 2,000 has been set aside for the team to be able to carry out these performances.

For more detailed application instructions, send an email to runoviikko.ry@gmail.com. To participate in the open call, send a written application according to the application criteria to Runoviikko’s email runoviikko.ry@gmail.com no later than Sunday, May 15, 2022.

The team selected for the performance will be published no later than 15 August 2022.